История

Фирма "Вертикал" е регистрирана на 25.04.1989 г., притежаваща 23 годишна история на български пазар. Фирмата се занимава с разнообразие от дейности и услуги, които се изразяват най-вече с качествено изпълнение и професионализъм.

Опитът и непрестанното търсене на нови методи и технологии ни кара да се чувстваме уверени в себе си  и да се гордеем с направеното от нас.

Това е оценката и на нашите партньори,които могат да гарантират доброто име и авторитет на фирмата

Опорни точки

Фирма „Вертикал” гр. Плевен се ползва с авторитет в стоителния отрасъл.

- Опирайки се на опита на инженерно-техническите и икономическите кадри;

- Фирма ”Вертикал” - Плевен застава твърдо зад качеството и ефективността на извършеното от нея.

- Високото качество е плод на стабилната организация и мобилна управленческа структура.

Новини

Фирма „ВЕРТИКАЛ-ПЕТКОВ и СИЕ” СД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на ВяЕЦ с мощност 5 mw.

Инвестиционното намерение включва изграждане на 2 бр. вятърни генератори с мощност по 2,5 mw всеки, височина на кулата 100 м. и диаметър на ротора 90 м.

Изграждане на бетонен фундамент с размери 23/23 метра върху който ще се монтират 2бр. Вятърни генератори с мощност 2.5 mw.Височината на кулата ще бъде 100 м. а диаметъра на ротора 90м. Изкопните работи ще бъдат само за изграждането на фундамента който е с размер 23/23 м. и дълбочина 2.5 м. Няма да се използва взрив,няма да се изгражда нова инфраструктура ,ще се използват съществуващите полски пътища.

През 2005 г. е издадено решение с №ПН 122-ПР от 2005 г. на РИОСВ гр. Плевен за изграждане на 4 бр. малки вятърни генератори с обща мощност 4mw ,дадена е строителна линия но строителството не почва поради независещи от фирмата обстоятелства.

Мястото на инвестиционното намерение е с. Брестово, общ. Ловеч, обл. Ловеч в ПИ 06536.156.25, с площ 16.829 кв.м, с начин на трайно ползване за електроенергийно производство.

Не се очаква трансгранично въздействие,ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура без допълнителна промяна.

Не се предвиждат природни ресурси за използване по време на строителството и експлоатацията освен стандартни строителни материали.

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни.

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. Стандартни строителни отпадъци ,които ще бъдат извозени със специализиран транспорт до най близкото депо.

Не се очакват количества отпадни води.

Не се очакват опасни химични вещества налични на площадката.